EN
SV
icon image

Lax

Upplev ett mycket speciellt och spännande fiske efter den storvuxna Östersjölaxen i Lainio älv. Detta är en av de extremt få privata laxsträckorna i Sverige. Vi fiskar på ca 10 km älv som du bara når genom oss, och vi säljer endast 8 spön per vecka.

Baltic Salmon

Experience exclusive fly fishing for the big and powerful Baltic Salmon in Lainio River in Northern Sweden. Through us you get access to one of very few private stretches of salmon river in Sweden, 9,5 km with a maximum of 8 rods per week.
icon image

Laxfiske i Lappland - Lainioälven

Upplev laxfiske i Lappland! I Lainioälven finns ett mycket speciellt och spännande fiske efter den storvuxna Östersjölaxen. Detta är en av de extremt få privata laxsträckorna i Sverige. Vi fiskar på ca 10 km älv som du bara når genom oss. Vi säljer endast 8 spön per vecka. Veckan är söndag till söndag, med fiske måndag till och med lördag. Vi roterar över hela sträckan. Allt fiske sker med guide, som självklart ordnar lunchen vid stranden. Vårt base camp under dagen ligger precis vid älven intill den kända Onka home pool. Lainio älv är lättvadad och chansen till drömlaxen är större än på många andra håll.

Älven

Fisket på vår sträcka i Lainioälven börjar i den andra halvan av juni då de första stora laxarna stannar för att vila på sin väg upp till lekplatserna. Detta är en tid som är populär bland de mer rutinerade flugfiskarna, som riktar sitt fiske mot de stora laxarna som inte sällan är 110cm + långa och kan väga över 15 kg. Det är ofta längre mellan huggen denna tid men belöningen kan vara ett minne för livet. Senare i juli och i augusti ökar antalet fisk på sträckan och därför också chansen på att kroka fisk. Juli samt augusti är en perfekt tid för nybörjare och fiskare som gillar att använda lättare linor och mindre flugor.

Längs sträckan finns både lättillgängliga platser samt sträckor som kräver en liten promenad i skogen. Dessa fiskas inte ofta och är ett intressant mål för den mer självgående fiskaren som kan tänka sig att fiska själv i några timmar. Till säsongen 2023 kommer det att finnas en bil för uthyrning på Lapland Guest House för dom som vill ut igen efter middagen och fortsätta jakten på den baltiska laxen. Denna bil bokas och betalas på plats hos Johan och Eva på Lapland Guest House där ni bor och äter. Kika gärna närmare på boendet här.

Utrustning

Om du är sugen på att testa laxfiske men inte har utrustningen, så finns det att hyra av oss. Meddela oss gärna när du bokar. Fint fiske efter harr och öring finns också på sträckan om man vill variera sitt fiske. Klicka här för att se vår film om vilken utrusting du behöver för fisket i Onka och klicka här om du vill se vilka flugor vi rekommenderar. Ett tips om du är nybörjare på fiske med tvåhandsspö efter lax är att du tränar lite kastteknik innan din resa till oss. Det kommer underlätta fisket och öka dina chanser att kroka fisk. Laxfiske i Lappland är en verklig utmaning och många som provar det är fast för livet. Välkommen på ett grymt fiskeäventyr med oss.

Lediga spön 2024:

Jun 16 - Jun 238
Jun 23 - Jul 307
Jun 30 - Jul 71
Jul 7 - Jul 147
Jul 14 - Jul 214
Jul 21 - Jul 288
Jul 28 - Aug 48
Aug 4 - Aug 118
Aug 11 - Aug 188
Aug 18 - Aug 258
Aug 25 - Aug 317

Salmon fishing in Sweden - Laino River

Experience exclusive fly fishing for the big and powerful Baltic Salmon in Lainio River, in Northern Sweden. Through us you get access to one of very few private stretches of salmon river in Sweden, 9,5 km open for a maximum of 8 rods per week. Your stay is Sunday-Sunday with fishing Monday-Saturday. During the week you rotate between beats together with a guide who knows the holes and holding spots in the river. Our base camp during the fishing is situated on a high bank by the famous Onka home pool, from where you can count salmon and recharge for your next session. The Lainio River is easily waded and mostly fished with floating- or sink tip lines. Here you have a serious chance of catching the salmon of a lifetime.

Seasons

Beginning of the season, end of June and first week of July, hold the biggest chance of catching a big spring fish. This period is highly regarded by the the more experienced fishermen that hunt specifically for these fish. Water is usually higher and the lines heavier. It is often further between fish during this period, but the reward can be a fish of a lifetime. If you are new to the game of fly fishing for salmon or prefer fishing with lighter gear we recommend end of July or august. During this period there is more fish in the system, both large, mid size and smaller. Water is usually lower and single hand rods can be used, preferably with shooting heads.

Gear

If you are new to salmon fly fishing and don’t have the necessary equipment, you can rent a complete kit from us. If you are a beginner in the game of double handed rods, we aslo recommend that you practice some casting at home. This is will help you get the most out of your trip with us and increase the chance of hooking a Baltic Salmon. During the week you will get tips and advice from our guides regarding casting, flies, fishing tactics and so on. You can also check out our YouTube channel, click here to see a short movie about what equipment we recomend when fishing Onka and here to see what the season looks like.

Service

We fish both sides of the river and your guide takes care of transports and gets you to the right places. On certain places we use a boat to access the best spots. Accommodation is at Lapland Guesthouse, where Johan and Eva will take care of you. Here you will sleep comfortable and enjoy great food and hospitality. Starting season 2023 there will be a possibility to rent a car from Lapland Guest House. This is for the ones who like to fish more hours than the guided ones, for example after dinner. This is arranged and payed for on site.

Available Rods 2024:
Jun 16 – Jun 238
Jun 23 – Jun 307
Jun 30 – Jul 70
Jul 7 – Jul 147
Jul 14 – Jul 212
Jul 21 – Jul 288
Jul 28 – Aug 48
Aug 4 – Aug 118
Aug 11 – Aug 188
Aug 18 – Aug 258
Aug 25 – Aug 317

Betalning – Deposition & Slutbetalning

OBS. Så länge den akuta Corona-situationen pågår kommer vi att ta betalt i anslutning till er avresa från oss. Nedanstående villkor är tillfälligt åsidosatta.

Vid onlinebokning (VISA, Mastercard) erläggs hela beloppet vid bokningstillfället. I förekommande fall används deposition. Denna betalas inom tio dagar från bokningsdatum och slutbetalning ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före ankomst. När depositionen är betald så är din bokning bekräftad. Fram till dess är bokningen preliminär. Bokning som ej betalas i tid avbokas automatiskt. Bokar du senare än 30 dagar före ankomstdatum ska hela kostnaden betalas vid bokningstillfället. Betalningar sker till bankgiro, Mastercard eller VISA. Ange fakturanumret vid bankgirobetalning.

Avbeställning

OBS. Så länge den akuta Corona-situationen pågår kommer vi att ta betalt i anslutning till er avresa från oss. Nedanstående villkor är tillfälligt åsidosatta.

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före ankomstdagen återbetalas erlagd slutbetalning om sådan skett. (Depositionen återbetalas ej) Vid avbokning 30-14 dagar före ankomstdagen debiteras 50% av det totala priset. Vid avbokning senare än 14 dagar före ankomstdagen debiteras det totala priset. Ändringar som innebär annan ankomstdag, avresedag eller förkortad vistelse är att betrakta som avbokning.

Kundens skyldigheter

Du måste följa guidernas/annan personals givna instuktioner/ordningsregler. Du ansvarar själv för alla skador som på båt eller annan utrustning uppstått genom att kunden eller någon annan i resesällskapet varit vårdslös. Om kunden har något klagomål gällande arrangemanget skall denne kontakta FishYourDream AB redan under vistelsen så att eventuella oklarheter kan lösas. Kom ihåg att respektera fiskeregler, vår miljö, djuren som lever i den samt medmänniskor. 

Försäkringar och ansvar

Trots att FishYourDream AB har vidtagit rimliga åtgärder för att förse mig med information, utrustning och erfarna guider har FishYourDream AB informerat mig om att dess aktiviteter inte är helt riskfria. Vissa risker är inneboende i varje aktivitet och kan inte elimineras utan att förstöra aktivitetens unika karaktär. Dessa inneboende risker är några av beståndsdelarna som bidrar till aktiviteternas unika karaktär, och kan orsaka skada på eller förlust av din utrustning, personskador genom olyckshändelser, sjukdom eller i extrema fall bestående men eller dödsfall. Jag är medveten om att även erfarna guider kan göra misstag. Jag är också medveten om att beskrivningen av riskerna inte är fullständig och att andra okända eller oväntade risker kan vålla skada. Jag deltar helt frivilligt i aktiviteterna och jag väljer att delta trots och med full kännedom om de inneboende riskerna. Jag samtycker därmed till att själv ta det fullständiga ansvaret för de aktuella riskerna. Jag bekräftar att jag är fullt kapabel att delta i dessa aktiviteter. Därför påtar jag mig det fullständiga ansvaret för mig själv, inklusive alla minderåriga som jag har vårdnad för, tillsyn över eller ansvar för, i fråga om kroppslig skada, dödsfall, förlust av privata ägodelar och kostnader till följd av dessa inneboende risker och faror. Jag är medveten om att ett fullgott försäkringsskydd som gäller alla incidenter som kan inträffa, inklusive sjukvårdsförsäkring, vilar på mitt eget ansvar. Jag är också medveten om att jag själv är ensamt ansvarig för nödvändiga medicinska försiktighetsåtgärder innan turen. FishYourDream AB påtager sig inget ansvar för oförutsedda händelser såsom extrema väderförhållanden, naturkatastrofer, deltagares sjukdom, olyckor eller andra oförutsedda händelser.

Jag har läst färdigt

Payment - Deposit & Final payment

NOTE. As long as the acute Corona situation persists, we will charge in connection with your departure from us. The following conditions are temporarily violated..

For online booking (VISA, Mastercard) the full amount is paid at the time of booking. Where applicable, a deposit is used. This is paid within ten days from the booking date and final payment must be received by us no later than 30 days before arrival. Once the deposit has been paid, your booking is confirmed. Until then, the booking is preliminary. Bookings that are not paid on time are automatically canceled. If you book later than 30 days before the arrival date, the full cost must be paid at the time of booking. Payments are made by bank transfer, Mastercard or VISA. Enter the invoice number for bank giro payment.

Cancellations

In case of cancellation earlier than 30 days before the day of arrival, the final payment paid will be refunded if such has taken place. (The deposit is non-refundable) If canceled 30-14 days before the day of arrival, 50% of the total price will be charged. If canceled up to 14 days before date of arrival, the total price of the reservation will be charged. Changes that involve another day of arrival, day of departure or shortened stay are to be regarded as cancellation.

Customer obligations

You must follow the guides / other staff's given instructions / rules of procedure. You are responsible for all damage that has occurred to a boat or other equipment due to the customer or someone else in the travel company being negligent. If the customer has a complaint regarding the event, he must contact FishYourDream AB already during the stay so that any ambiguities can be resolved. Remember to respect fishing rules, our environment, the animals that live in it and fellow human beings.

Insurance and responsibilities

Although FishYourDream AB has taken reasonable steps to provide me with information, equipment and experienced guides, FishYourDream AB has informed me that its activities are not completely risk-free. Certain risks are inherent in each activity and cannot be eliminated without destroying the unique nature of the activity. These inherent risks are some of the components that contribute to the unique nature of the activities, and can cause damage to or loss of your equipment, personal injury due to accidents, illness or, in extreme cases, permanent injury or death. I am aware that even experienced guides can make mistakes. I am also aware that the description of the risks is not complete and that other unknown or unexpected risks may cause harm. I participate completely voluntarily in the activities and I choose to participate despite and with full knowledge of the inherent risks. I hereby agree to take full responsibility for the risks in question. I confirm that I am fully capable of participating in these activities. Therefore, I assume full responsibility for myself, including all minors for whom I have custody, supervision or responsibility, in respect of bodily injury, death, loss of private property and costs resulting from these inherent risks and dangers. I am aware that adequate insurance coverage that applies to all incidents that may occur, including health insurance, rests with my own responsibility. I am also aware that I myself am solely responsible for the necessary medical precautions before the trip. FishYourDream AB assumes no responsibility for unforeseen events such as extreme weather conditions, natural disasters, participants' illness, accidents or other unforeseen events.

I have red this

Kontakta mig

Tack för att du är intresserad av Fish Your Dream Fyll i formuläret så kontaktar vi dig senast inom 24 timmar.

Contact me

Thank you for your interest in Fish Your Dream Fill in the form and we will contact you within 24 hours at the latest.NYHETSBREV

Vi delar gärna våra upplevelser med dig. Anmäl dig här så får du vårt nyhetsbrev.

NEWSLETTER

We gladly share our experiences with you. Sign up here and you will recieve our newsletter.