EN
SV
icon image

Harr

Tjuonajokk-upplevelsen har allt. Du bara fiskar, allt är ordnat.

Grayling

The full Tjuonajokk experience.
icon image

Flugfiske efter harr i Tjuonajokk

Campen

Välkommen till ett magisk flugfiske efter harr, öring och gädda i Tjuonajokk. Hos oss får du allt serverat i detta kompletta paket. Du fiskar med guide varje dag, alla måltider och transporter är inkluderade och boendet har du i hotellrum eller stuga. Varje kväll serveras en trerätters meny tillsammans med ett urval av bra viner. Bastun är varm för dig som vill ta ett dopp innan eller efter maten. När vi landar i Tjuonajokk får du grundläggande information och rundvisning av området. Om du vill, finns en shuttle-taxi ned till närmsta strömmen där guide väntar och hjälper er igång samt berättar om fisket under kommande vecka.

Flugfiske efter harr i Tjuonajokk

Vi fiskar ett nytt område varje dag, och under veckan hinner du fiska de bästa och mest omtalade platserna i Tjuonajokk. Harren är ofta huggvillig och Kaitumälven är det perfekta stället för dig att experimentera med olika fisketekniker på. Det betyder att du kommer ha möjlighet att fiska nymf, torrfluga, och streamer under ditt fiske. Var vi åker styrs till viss del av vädret för dagen. Då vi är nära bergen kan vädret vända snabbt. Varje guidebåt rymmer 4 personer och är bara till för transporter mellan Tjuonajokk och fiskeplatserna. Om du och ditt sällskap är färre än 4 kan ni komma att dela båt och guide med andra gäster. Är ni är fler än 4 så blir ni att bli uppdelade. (Om ni inte är 8 personer, då kan två båtar om så önskas, åka till samma plats.)

Gäddfiske med fluga

Vi fiskar främst Kaitumälvens stora harrar och öringar under veckan. Om du vill fiska gädda så finns alternativet att köpa till en dag med guide specifikt för gäddfiske. Observera att vår gäddguide kan ta max två gäster per båt, och priset är 3500:- per dag. För att skydda beståndet av gädda och hålla fisketrycket på en bra nivå så kan detta fiske enbart göras med guide. Beställ vid bokningstillfället om du är sugen att testa detta populära fiske. Våra ankomstdagar är söndagar och helikoptern ut till Tjuonajokk går från Kiruna. Vi möter dig vid flyg eller tåg och tar dig till helikoptern. Om ni vill veta mer om fisket i Tjuonajokk så kolla gärna vår YouTube-Kanal för tips och inspiration. Välkommen!

Jun 30 - Jul 7Fullbokad
Jul 7 - Jul 14Fullbokad
Jul 14 - Jul 21Lediga spön
Jul 21 - Jul 28Lediga spön
Jul 28 - Aug 4Lediga spön
Aug 4 - Aug 11Fullbokad
Aug 11 - Aug 18Fullbokad
Aug 18 - Aug 25Fullbokad

Tjuonajokk Dream Pack

The Camp

Experience world class grayling fishing in Tjuonajokk by the Kaitum river. The Kaitum river is known for its incredible dense population of good-sized grayling that happily rise to dry flies. We would say it is one of the best fishing experiences available in Sweden. We meet you at the airport in Kiruna and take you to the helicopter, after that, it is just simply fly fishing. This fishing week includes a guide every day, all meals, accommodation, and helicopter. Every night we serve a three-course dinner accompanied by nice wines. The sauna is heated if you wish. Our arrival days are Sundays, and we fly from Kiruna. Helicopter flying time is approx. 30 minutes. When you come to Tjuonajokk you get a basic introduction and tour, and if you want, we take you to the nearest rapid to start fishing before dinner, a guide is waiting for you there, unless you would just like to relax a bit before dinner.

Fishing

The abundance of Grayling makes Tjuonajokk and the Kaitum river a perfect place for experimenting with different fishing techniques. During your week you will have the possibility to fish faster pocket water with big dry flies, slower glides with tiny dries, and of course try all kinds of nymph fishing. For the streamer angler there is a good chance of catching good size Brown trout. Every day you visit a new fishing area, and you will fish all the best spots during the week. Of course, the schedule might change due to weather. Every guide boat holds four guests and is used only for transport between Tjuonajokk and the hot spots. If you party is smaller than four people, you might share the boat and the guide with other guests. If you are more than 4 people, you might be divided. (Unless you are eight persons, then two boats can go to the same spot if you wish.)

Northern Pike

We are mainly targeting the trophy size grayling and trout of the Kaitum river. If you want to try pike fly fishing you can book a day where you target pike, observe that the pike guide can handle maximum two guests and the added price is SEK 3500 per day. Important is that the only option for pike fishing in Tjuonajokk is that you book this extra service. This is because we want to keep fishing pressure controlled. Ask for this already in the booking process if you want to add this. If you want to see what the fishing is like in Tjuonajokk check out our YouTube-channel for tips and inspiration. If you have any questions just send us an email or give us a call. Enjoy!

Jun 30 – Jul 7Fully booked
Jul 7 – Jul 14Fully Booked
Jul 14 – Jul 21Available rods
Jul 21 – Jul 28Available rods
Jul 28 – Aug 4Available rods
Aug 4 – Aug 11Fully booked
Aug 11 – Aug 18Fully booked
Aug 18 – Aug 25Fully booked

Betalning – Deposition & Slutbetalning

OBS. Så länge den akuta Corona-situationen pågår kommer vi att ta betalt i anslutning till er avresa från oss. Nedanstående villkor är tillfälligt åsidosatta.

Vid onlinebokning (VISA, Mastercard) erläggs hela beloppet vid bokningstillfället. I förekommande fall används deposition. Denna betalas inom tio dagar från bokningsdatum och slutbetalning ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före ankomst. När depositionen är betald så är din bokning bekräftad. Fram till dess är bokningen preliminär. Bokning som ej betalas i tid avbokas automatiskt. Bokar du senare än 30 dagar före ankomstdatum ska hela kostnaden betalas vid bokningstillfället. Betalningar sker till bankgiro, Mastercard eller VISA. Ange fakturanumret vid bankgirobetalning.

Avbeställning

OBS. Så länge den akuta Corona-situationen pågår kommer vi att ta betalt i anslutning till er avresa från oss. Nedanstående villkor är tillfälligt åsidosatta.

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före ankomstdagen återbetalas erlagd slutbetalning om sådan skett. (Depositionen återbetalas ej) Vid avbokning 30-14 dagar före ankomstdagen debiteras 50% av det totala priset. Vid avbokning senare än 14 dagar före ankomstdagen debiteras det totala priset. Ändringar som innebär annan ankomstdag, avresedag eller förkortad vistelse är att betrakta som avbokning.

Kundens skyldigheter

Du måste följa guidernas/annan personals givna instuktioner/ordningsregler. Du ansvarar själv för alla skador som på båt eller annan utrustning uppstått genom att kunden eller någon annan i resesällskapet varit vårdslös. Om kunden har något klagomål gällande arrangemanget skall denne kontakta FishYourDream AB redan under vistelsen så att eventuella oklarheter kan lösas. Kom ihåg att respektera fiskeregler, vår miljö, djuren som lever i den samt medmänniskor. 

Försäkringar och ansvar

Trots att FishYourDream AB har vidtagit rimliga åtgärder för att förse mig med information, utrustning och erfarna guider har FishYourDream AB informerat mig om att dess aktiviteter inte är helt riskfria. Vissa risker är inneboende i varje aktivitet och kan inte elimineras utan att förstöra aktivitetens unika karaktär. Dessa inneboende risker är några av beståndsdelarna som bidrar till aktiviteternas unika karaktär, och kan orsaka skada på eller förlust av din utrustning, personskador genom olyckshändelser, sjukdom eller i extrema fall bestående men eller dödsfall. Jag är medveten om att även erfarna guider kan göra misstag. Jag är också medveten om att beskrivningen av riskerna inte är fullständig och att andra okända eller oväntade risker kan vålla skada. Jag deltar helt frivilligt i aktiviteterna och jag väljer att delta trots och med full kännedom om de inneboende riskerna. Jag samtycker därmed till att själv ta det fullständiga ansvaret för de aktuella riskerna. Jag bekräftar att jag är fullt kapabel att delta i dessa aktiviteter. Därför påtar jag mig det fullständiga ansvaret för mig själv, inklusive alla minderåriga som jag har vårdnad för, tillsyn över eller ansvar för, i fråga om kroppslig skada, dödsfall, förlust av privata ägodelar och kostnader till följd av dessa inneboende risker och faror. Jag är medveten om att ett fullgott försäkringsskydd som gäller alla incidenter som kan inträffa, inklusive sjukvårdsförsäkring, vilar på mitt eget ansvar. Jag är också medveten om att jag själv är ensamt ansvarig för nödvändiga medicinska försiktighetsåtgärder innan turen. FishYourDream AB påtager sig inget ansvar för oförutsedda händelser såsom extrema väderförhållanden, naturkatastrofer, deltagares sjukdom, olyckor eller andra oförutsedda händelser.

Jag har läst färdigt

Payment - Deposit & Final payment

NOTE. As long as the acute Corona situation persists, we will charge in connection with your departure from us. The following conditions are temporarily violated..

For online booking (VISA, Mastercard) the full amount is paid at the time of booking. Where applicable, a deposit is used. This is paid within ten days from the booking date and final payment must be received by us no later than 30 days before arrival. Once the deposit has been paid, your booking is confirmed. Until then, the booking is preliminary. Bookings that are not paid on time are automatically canceled. If you book later than 30 days before the arrival date, the full cost must be paid at the time of booking. Payments are made by bank transfer, Mastercard or VISA. Enter the invoice number for bank giro payment.

Cancellations

In case of cancellation earlier than 30 days before the day of arrival, the final payment paid will be refunded if such has taken place. (The deposit is non-refundable) If canceled 30-14 days before the day of arrival, 50% of the total price will be charged. If canceled up to 14 days before date of arrival, the total price of the reservation will be charged. Changes that involve another day of arrival, day of departure or shortened stay are to be regarded as cancellation.

Customer obligations

You must follow the guides / other staff's given instructions / rules of procedure. You are responsible for all damage that has occurred to a boat or other equipment due to the customer or someone else in the travel company being negligent. If the customer has a complaint regarding the event, he must contact FishYourDream AB already during the stay so that any ambiguities can be resolved. Remember to respect fishing rules, our environment, the animals that live in it and fellow human beings.

Insurance and responsibilities

Although FishYourDream AB has taken reasonable steps to provide me with information, equipment and experienced guides, FishYourDream AB has informed me that its activities are not completely risk-free. Certain risks are inherent in each activity and cannot be eliminated without destroying the unique nature of the activity. These inherent risks are some of the components that contribute to the unique nature of the activities, and can cause damage to or loss of your equipment, personal injury due to accidents, illness or, in extreme cases, permanent injury or death. I am aware that even experienced guides can make mistakes. I am also aware that the description of the risks is not complete and that other unknown or unexpected risks may cause harm. I participate completely voluntarily in the activities and I choose to participate despite and with full knowledge of the inherent risks. I hereby agree to take full responsibility for the risks in question. I confirm that I am fully capable of participating in these activities. Therefore, I assume full responsibility for myself, including all minors for whom I have custody, supervision or responsibility, in respect of bodily injury, death, loss of private property and costs resulting from these inherent risks and dangers. I am aware that adequate insurance coverage that applies to all incidents that may occur, including health insurance, rests with my own responsibility. I am also aware that I myself am solely responsible for the necessary medical precautions before the trip. FishYourDream AB assumes no responsibility for unforeseen events such as extreme weather conditions, natural disasters, participants' illness, accidents or other unforeseen events.

I have red this

Kontakta mig

Tack för att du är intresserad av Fish Your Dream Fyll i formuläret så kontaktar vi dig senast inom 24 timmar.

Contact me

Thank you for your interest in Fish Your Dream Fill in the form and we will contact you within 24 hours at the latest.VÅRA UPPLEVELSER

OUR EXPERIENCES

Kortvecka i Tjuonajokk

Tjuonajokk short break

logo icon
Tjuonajokk Ammarnäs Gotland Camp Onka
Tjuonajokk-upplevelsen har allt. Du bara fiskar, allt är ordnat.
The full Tjuonajokk experience.

Flugfiska gädda i Tjuonajokk

Pike fly fishing in Tjuonajokk

logo icon
Tjuonajokk Ammarnäs Gotland Camp Onka
Testa Tjuonajokks beryktade gäddor på fluga! Med en guide får du möjlighet att fiska från båt, vilket gör det lättare att komma åt Kaitumälvens gäddor.
If you want to focus on catching big pike on flyrod, this package is for you. We search for pike both in the Kaitum river and in surrounding lakes. Since the water is so clear, sight fishing and top-water fly fishing is really thrilling! We regularly catch pike over 110 cm on fly rod.

NYHETSBREV

Vi delar gärna våra upplevelser med dig. Anmäl dig här så får du vårt nyhetsbrev.

NEWSLETTER

We gladly share our experiences with you. Sign up here and you will recieve our newsletter.