EN
SV
icon image

Gädda

Testa Tjuonajokks beryktade gäddor på fluga! Med en guide får du möjlighet att fiska från båt, vilket gör det lättare att komma åt Kaitumälvens gäddor.

Pike

If you want to focus on catching big pike on flyrod, this package is for you. We search for pike both in the Kaitum river and in surrounding lakes. Since the water is so clear, sight fishing and top-water fly fishing is really thrilling! We regularly catch pike over 110 cm on fly rod.
icon image

Flugfiska gädda i Tjuonajokk

Kom till anrika Tjuonajokk och flugfiska gädda! Flugfisket efter de många och stora gäddorna i Tjuonajokk har blivit vida uppmärksammat över hela världen efter filmerna som Fly Tv spelade in hos oss. Klicka här för att se Fly TV´s häftiga film om gäddfiske hos oss. Kaitumälvens vattensystem är ett perfekt habitat för gädda. Ett överflöd av betesfisk i form av harr, sik och abborre gör att gäddan har väldigt bra tillgång av mat. Då vi befinner oss i på högre höjd i fjällen så är vattentemperaturen aldrig för hög. Detta gör att fisken ofta upplevs som starkare och piggare än gäddorna i låglandet. En lägre temperatur i vattnet är också fördelaktigt håller produktionen av mjölksyra låg under fighten. I början av säsongen sker fisket på väldigt grunt vatten och augusti hittar vi stor gädda ute på älvens djupare partier. Ni fiskar varje dag med guide som ger dig möjlighet att fiska flera av älvens älvens bästa fiskeplatser för gädda.

Detta för att hålla fisketrycket på en bra nivå. Vi fiskar med fluga efter gäddan och abborren, och vi fiskar enbart med enkelkrokar för att förenkla hantering, använder oss av rymliga håvar. Förbered din utrustning för starka fiskar. Fiskeplatsena är väldigt varierande så du kommer behöva en flytlina för popperfiske och intermediate + sjunklinor för fiske med vanliga gäddflugor. Under detta fiske kan man även uppleva ett riktigt bra fiske efter abborre med fin medelvikt. Till detta fiske funkar tunga streamers spinnfiske med lätt utrustning utmärkt. Det fångas också regelbundet fin öring under fisket efter gädda.

I paketet ingår allt. 6 hela dagar med guide och fiske efter gädda, helikopter, boende och samtliga måltider. Om du garanterat vill fiska själv i båten så bokar vi detta mot ett tillägg om 10500:-

Vi erbjuder max 2 spön per vecka.

Pike fly fishing in Tjuonajokk

We now offer packages for fishing after the many and large pikes in Tjuonajokk. This is an exclusive package with only 2 rods per week.

The fly fishing for pike in Tjuonajokk has gained widespread attention all over the world after the films that Fly TV recorded in Tjuonajokk. Click here to watch Fly TV’s cool movie about fly fishing for pike with us. At the beginning of the season, fishing takes place on very shallow waters, in august we will find the larger fish out on the deeper parts of the river. Every day you fish with a guide who gives you the opportunity to fish all of the best spots.

We offer few rods for this fishing every season so the fishing pressure is very low. We allow fly fishing and fishing with spinning gear. Fishing is done with single hooks only to simplify handling, and we use spacious nets and specific unhooking mats. Prepare your equipment for strong fish. The fishing spots are very varied so you will need a floating line for popper fishing and intermediate + sinking lines for fishing with ordinary pike flies. A nice bonus during this week can also be some very good fishing for perch in high numbers, so bring your perch gear with some jiggs and your favorite spinners.

This package includes everything you need, 6 days with a guide and fishing, helicopter, accommodation and all meals. If you don’t want to share guide/boat with another fisherman, a single sup is available for SEK 10500

We offer max 2 rods per week.

Betalning – Deposition & Slutbetalning

OBS. Så länge den akuta Corona-situationen pågår kommer vi att ta betalt i anslutning till er avresa från oss. Nedanstående villkor är tillfälligt åsidosatta.

Vid onlinebokning (VISA, Mastercard) erläggs hela beloppet vid bokningstillfället. I förekommande fall används deposition. Denna betalas inom tio dagar från bokningsdatum och slutbetalning ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före ankomst. När depositionen är betald så är din bokning bekräftad. Fram till dess är bokningen preliminär. Bokning som ej betalas i tid avbokas automatiskt. Bokar du senare än 30 dagar före ankomstdatum ska hela kostnaden betalas vid bokningstillfället. Betalningar sker till bankgiro, Mastercard eller VISA. Ange fakturanumret vid bankgirobetalning.

Avbeställning

OBS. Så länge den akuta Corona-situationen pågår kommer vi att ta betalt i anslutning till er avresa från oss. Nedanstående villkor är tillfälligt åsidosatta.

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före ankomstdagen återbetalas erlagd slutbetalning om sådan skett. (Depositionen återbetalas ej) Vid avbokning 30-14 dagar före ankomstdagen debiteras 50% av det totala priset. Vid avbokning senare än 14 dagar före ankomstdagen debiteras det totala priset. Ändringar som innebär annan ankomstdag, avresedag eller förkortad vistelse är att betrakta som avbokning.

Kundens skyldigheter

Du måste följa guidernas/annan personals givna instuktioner/ordningsregler. Du ansvarar själv för alla skador som på båt eller annan utrustning uppstått genom att kunden eller någon annan i resesällskapet varit vårdslös. Om kunden har något klagomål gällande arrangemanget skall denne kontakta FishYourDream AB redan under vistelsen så att eventuella oklarheter kan lösas. Kom ihåg att respektera fiskeregler, vår miljö, djuren som lever i den samt medmänniskor. 

Försäkringar och ansvar

Trots att FishYourDream AB har vidtagit rimliga åtgärder för att förse mig med information, utrustning och erfarna guider har FishYourDream AB informerat mig om att dess aktiviteter inte är helt riskfria. Vissa risker är inneboende i varje aktivitet och kan inte elimineras utan att förstöra aktivitetens unika karaktär. Dessa inneboende risker är några av beståndsdelarna som bidrar till aktiviteternas unika karaktär, och kan orsaka skada på eller förlust av din utrustning, personskador genom olyckshändelser, sjukdom eller i extrema fall bestående men eller dödsfall. Jag är medveten om att även erfarna guider kan göra misstag. Jag är också medveten om att beskrivningen av riskerna inte är fullständig och att andra okända eller oväntade risker kan vålla skada. Jag deltar helt frivilligt i aktiviteterna och jag väljer att delta trots och med full kännedom om de inneboende riskerna. Jag samtycker därmed till att själv ta det fullständiga ansvaret för de aktuella riskerna. Jag bekräftar att jag är fullt kapabel att delta i dessa aktiviteter. Därför påtar jag mig det fullständiga ansvaret för mig själv, inklusive alla minderåriga som jag har vårdnad för, tillsyn över eller ansvar för, i fråga om kroppslig skada, dödsfall, förlust av privata ägodelar och kostnader till följd av dessa inneboende risker och faror. Jag är medveten om att ett fullgott försäkringsskydd som gäller alla incidenter som kan inträffa, inklusive sjukvårdsförsäkring, vilar på mitt eget ansvar. Jag är också medveten om att jag själv är ensamt ansvarig för nödvändiga medicinska försiktighetsåtgärder innan turen. FishYourDream AB påtager sig inget ansvar för oförutsedda händelser såsom extrema väderförhållanden, naturkatastrofer, deltagares sjukdom, olyckor eller andra oförutsedda händelser.

Jag har läst färdigt

Payment - Deposit & Final payment

NOTE. As long as the acute Corona situation persists, we will charge in connection with your departure from us. The following conditions are temporarily violated..

For online booking (VISA, Mastercard) the full amount is paid at the time of booking. Where applicable, a deposit is used. This is paid within ten days from the booking date and final payment must be received by us no later than 30 days before arrival. Once the deposit has been paid, your booking is confirmed. Until then, the booking is preliminary. Bookings that are not paid on time are automatically canceled. If you book later than 30 days before the arrival date, the full cost must be paid at the time of booking. Payments are made by bank transfer, Mastercard or VISA. Enter the invoice number for bank giro payment.

Cancellations

In case of cancellation earlier than 30 days before the day of arrival, the final payment paid will be refunded if such has taken place. (The deposit is non-refundable) If canceled 30-14 days before the day of arrival, 50% of the total price will be charged. If canceled up to 14 days before date of arrival, the total price of the reservation will be charged. Changes that involve another day of arrival, day of departure or shortened stay are to be regarded as cancellation.

Customer obligations

You must follow the guides / other staff's given instructions / rules of procedure. You are responsible for all damage that has occurred to a boat or other equipment due to the customer or someone else in the travel company being negligent. If the customer has a complaint regarding the event, he must contact FishYourDream AB already during the stay so that any ambiguities can be resolved. Remember to respect fishing rules, our environment, the animals that live in it and fellow human beings.

Insurance and responsibilities

Although FishYourDream AB has taken reasonable steps to provide me with information, equipment and experienced guides, FishYourDream AB has informed me that its activities are not completely risk-free. Certain risks are inherent in each activity and cannot be eliminated without destroying the unique nature of the activity. These inherent risks are some of the components that contribute to the unique nature of the activities, and can cause damage to or loss of your equipment, personal injury due to accidents, illness or, in extreme cases, permanent injury or death. I am aware that even experienced guides can make mistakes. I am also aware that the description of the risks is not complete and that other unknown or unexpected risks may cause harm. I participate completely voluntarily in the activities and I choose to participate despite and with full knowledge of the inherent risks. I hereby agree to take full responsibility for the risks in question. I confirm that I am fully capable of participating in these activities. Therefore, I assume full responsibility for myself, including all minors for whom I have custody, supervision or responsibility, in respect of bodily injury, death, loss of private property and costs resulting from these inherent risks and dangers. I am aware that adequate insurance coverage that applies to all incidents that may occur, including health insurance, rests with my own responsibility. I am also aware that I myself am solely responsible for the necessary medical precautions before the trip. FishYourDream AB assumes no responsibility for unforeseen events such as extreme weather conditions, natural disasters, participants' illness, accidents or other unforeseen events.

I have red this

Kontakta mig

Tack för att du är intresserad av Fish Your Dream Fyll i formuläret så kontaktar vi dig senast inom 24 timmar.

Contact me

Thank you for your interest in Fish Your Dream Fill in the form and we will contact you within 24 hours at the latest.VÅRA UPPLEVELSER

OUR EXPERIENCES

Kortvecka i Tjuonajokk

Tjuonajokk short break

logo icon
Tjuonajokk Ammarnäs Gotland Camp Onka
Tjuonajokk-upplevelsen har allt. Du bara fiskar, allt är ordnat.
The full Tjuonajokk experience.

Flugfiske efter harr i Tjuonajokk

Tjuonajokk Dream Pack

logo icon
Tjuonajokk Ammarnäs Gotland Camp Onka
Tjuonajokk-upplevelsen har allt. Du bara fiskar, allt är ordnat.
The full Tjuonajokk experience.

NYHETSBREV

Vi delar gärna våra upplevelser med dig. Anmäl dig här så får du vårt nyhetsbrev.

NEWSLETTER

We gladly share our experiences with you. Sign up here and you will recieve our newsletter.